• start

Drodzy kandydaci

Przed nami rekrutacja na nowy rok szkolny. Musicie dokonać trudnego wybóru, który będzie rzutował na całe Wasze przyszłe życie. Wybór ten musicie udokumentować w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Aby ułatwić Wam przebrnięcie przez ten proces przedstawiamy krótki poradnik kandydata w formie harmonogramu rekrutacji. Znajdziecie w nim najważniejsze informacje o wszystkich etapach rekrutacji, a przede wszystkim o terminach ich zakończenia. Mamy nadzieję, że przyczynimy się w ten sposób do tego, że bezproblemowo przejdziecie ten proces i dostaniecie się do wymarzonej szkoły i oddziału, w którym chcecie kontynuować naukę.

Uwaga: terminy w nawiasach dotyczą rekrutacji uzupełniającej.

13 maja 2019 - 31 maja 2019, godz. 15:00 

(26 lipca 2019 - 30 lipca 2019, godz. 15:00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Wymagane dokumenty:
- wniosek podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem oraz podpis kandydata
- trzy fotografie podpisane na odwrocie,

- kandydaci do kształcenia w branżowej szkole I stopnia - oświadczenie pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu,

- kandydat dostarcza również dokumenty wymienione w  § 12 ust. 1 pkt. 4 – 6 zasad rekrutacji.

Nasze kierunki kształcenia
Złóż podanie w systemie rekrutacji

 

14 CZERWCA 2019 - 19 CZERWCA 2019, godz. 15:00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

 

 

21 CZERWCA 2019 - 25 CZERWCA 2019, godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

 

 

DO 28 CZERWCA 2019

(D0 5 SIERPNIA 2019)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

16 lipca 2019, godz. 10:00

(21 SIERPNIA 2019, GODZ. 10:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

16 lipca 2019 - 18 lipca 2019

(21 SIERPNIA 2019 - 23 SIERPNIA 2019)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - dotyczy kandydatów zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2.

 

 

16 lipca 2019 - 24 lipca 2019, godz. 13:00

(21 SIERPNIA 2019 - 29 SIERPNIA 2019, GODZ. 13:00)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowe   i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - - zaświadczenie lekarskie przedkładają kandydaci zgodnie z  § 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2.

 

 

25 lipca 2019, godz. 13:00

(30 SIERPNIA 2019, GODZ. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.