• Technik technologii żywności

Technikum kształcące w zawodzie technik technologii żywności to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z biologią, żywnością oraz przetwórstwem spożywczym. Przygotowuje  ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Równolegle z kształceniem  ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą  zdobywać szeroką wiedzę z zakresu techniki w przetwórstwie mięsnym, technologii produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych, działalności gospodarczej w przetwórstwie  spożywczym, technologii przetwórstwa spożywczego, podstaw analizy żywności.

Najważniejsze informacje:

 • Klasa: 1b (wędliniarska).
 • Cykl kształcenia: 4 lata.
 • Specjalność: wędliniarz.
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki.
 • Przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie.
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie.

Technik technologii żywności w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • wytwarzanie produktów spożywczych,
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych,
 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Typowe miejsca pracy dla technika technologii żywności to:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne przedsiębiorstwa spożywczego,
 • instytucje prowadzące badania i ocenę żywności,
 • instytucje prowadzące handel artykułami spożywczymi,
 • instytucje zajmujące się przechowywaniem i dystrybucją żywności,
 • własna działalność gospodarcza.

Ucząc się a tym kierunku będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
 • poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji związanych z handlem,
 • brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
 • kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • TG.02 - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.
 • TG.05 - Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.