• Technik organizacji reklamy

Technikum kształcące w zawodzie technik organizacji reklamy to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z reklamą i marketingiem oraz uzdolnieniach plastycznych, które są przydatne w tym zawodzie. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Równolegle z kształceniem  ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą  zdobywać szeroką wiedzę z zakresu marketingu, reklamy oraz wiedzy o społeczeństwie z językiem angielskim.

Najważniejsze informacje:

 • Klasa: 1f (organizacji reklamy).
 • Cykl kształcenia: 4 lata.
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki.
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski.
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka.

Technik organizacji reklamy w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • organizowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowej,
 • projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych.

Typowe miejsca pracy dla technika organizacji reklamy to:

 • agencje reklamowe,
 • biura ogłoszeń,
 • studia graficzne,
 • działy promocji środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja itp.),
 • agencje public relations,
 • ośrodki kształtowania opinii publicznej,
 • dział marketingu i reklamy dowolnego przedsiębiorstwa,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług marketingowych i reklamowych.

Ucząc się a tym kierunku będziesz mógł:

 • uczestniczyć w ciekawych konferencjach i zajęciach dodatkowych,
 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
 • poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji związanych z reklamą,
 • brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
 • kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • AU.29 - Sprzedaż produktów i usług reklamowych,
 • AU.30 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.