• Technik ekonomista

Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z ekonomią i prawem. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Równolegle z kształceniem  ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą  zdobywać szeroką wiedzę z zakresu prawa, przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości z językiem angielskim.

Najważniejsze informacje:

 • Klasy: 
 • >> 1dg (ekonomiczna po gimnazjum - cykl kształcenia 4 lata),
  >> 1dp (ekonomiczna po szkole podstawowej - cykl kształcenia 5 lat).
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki.
 • Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka.
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Technik ekonomista w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • pełnienie roli menadżera,
 • prowadzenie dokumentacji biurowej, magazynowej, kadrowej oraz procesu sprzedaży,
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzanie biznesplanu,
 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy,
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,
 • wykonywanie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

Miejscami pracy dla technika ekonomisty mogą być:

 • banki,
 • urzędy,
 • przedsiębiorstwa,
 • własna działalność gospodarcza.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
 • poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji,
 • brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
 • kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • EKA.04. - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
 • EKA.05. - Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.