• Technik ekonomista

Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z ekonomią i prawem. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Równolegle z kształceniem  ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą  zdobywać szeroką wiedzę z zakresu prawa, przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości z językiem angielskim.

Najważniejsze informacje:

 • Klasa: 1d (ekonomiczna).
 • Cykl kształcenia: 4 lata.
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki.
 • Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka.
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Technik ekonomista w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • pełnienie roli menadżera,
 • obliczanie podatków,
 • prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenie rachunkowości,
 • wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych,
 • wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy zawodowej.

Miejscami pracy dla technika ekonomisty mogą być:

 • banki,
 • urzędy,
 • przedsiębiorstwa,
 • własna działalność gospodarcza.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
 • poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji,
 • brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
 • kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • AU.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
 • AU.36 - Prowadzenie rachunkowości.